برچسب: کیفر

بی کیفرمانی

دکتر نیره انصاری آن لینده وزیر خارجه سوئد در 29،10،2021 در پارلمان گفت: «اتحادیه اروپا محدودیت هایی را علیه افراد و نهادهایی که ناقض حقوق بشر در ایران هستند، اعمال…