برچسب: قاتل

جلاد/قاتل کیست

كانال حقوقي قلم جلاد/قاتل كيست؟كيست اين موجود ناشناخته اي كه از ميان تمام شغل ها و حرفه هاي مقبول، پر درآمد، آبرومند و حتا پر افتخاري كه رسيدن به آن…