برچسب: آهنگر

حماسه کاوه آهنگر

تر درود بر تو ،مملکت دست این اشغال‌ها است .نتیجه خودی و ناخودی کردن همینه .منهم مدیر دولتی بودم ،اولین کارم بعد از انقلاب نوشتن برنامه ادغام on Line بانک‌ها…