دسته: همراه شو

اختصاصی به ایران بیندیشیم

هویت کاری از تشکل به ایران بیندیشیم تقدیم به تمامی جان باختگان راه آزادی ایران و همگی عاشقان ایران که برای پاسداری و حفظ هویت ملی و میراث ‌فرهنگی ایران…