ماه: نوامبر 2021

گفتگوی دکتر بابکان با تلویزیون ایران فردا

درودبرشمابرادربزرگوار من همزمان ومستقیم دارم برنامه تلویزیون ایران فرداوسخنان خوب شمارامیبینم وگوش میکنم وخوشحالم چون اینطوری تعدادبیشتری باتشکل وشماآشنامیشوندموفق باشید میدونستمقدرشما رو خواهند دونست .اگه شهرام همایون ناسپاسی کرد.درعوض جای…

حماسه کاوه آهنگر

تر درود بر تو ،مملکت دست این اشغال‌ها است .نتیجه خودی و ناخودی کردن همینه .منهم مدیر دولتی بودم ،اولین کارم بعد از انقلاب نوشتن برنامه ادغام on Line بانک‌ها…