دانشکده هنر دانشگاه تهران

دانشکده هنر دانشگاه تهران

تحصن اعتراضی دانشجویان و تهدید آن‌ها توسط حراست!

بنابر گزارشات تحصن دیروز دانشجویان هنر از همان ابتدا با سرکوب و تهدید همراه شد و نه تنها گفتگوهای دانشجویان با مسئولین حراست و دانشگاه به نتیجه‌ای نرسید، دانشجویان مدام با پلیس و دستگیری تهدید شده و اطراف دانشگاه را لباس شخصی‌ها احاطه کرده‌اند.