خبر.. اما کمی از سیاست بدور..

هموطن اهل بویراحمد با   خانمی از تایوان ازدواج کرده ، بعد هم آوردش به ایران شهرستان یاسوج  و در کوهای بویراحمد آموزش چوپانی بهش یاد میده