حقوق و گستره آن

بیوگرافی بانو دکتر نیره انصاری

فارغ التحصيل حقوق قضايي از دانشگاه ملي/شهيد بهشتي در ايران/ تهران،
كارشناس ارشد حقوق جزا,
متخصص حقوق بين الملل از دانشگاه شهید بهشتی,
فارغ التحصيل حقوق عمومي و حقوق اروپا از دانشگاه از استكهلم / سوئد
حوزه تخصصي در حقوق خصوصي امور خانواده( تولد، ازدواج، طلاق، فوت و ارث و تابعيت) , قراردادها( قوانين داخلي و بين المللي)
نظام حقوق بين الملل و حقوق بشر,
نويسنده بيش از هزاران مقاله حقوقي/تخصصي كه در سايت هاي معتبر تاكنون منتشر شده است.
نويسنده دو كتاب؛

– زن،هويت سوخته : در خصوص حقوق زنان در ايران است كه در سال ٢٠١٨ توسط كميته فرهنگي سوئد به عنوان كتاب نمونه معرفي شد.

-برزخ جدايي : موضوعي حقوقي و پژوهشي است در باره حقوق زنان و كودكان پس از طلاق و جدايي در كشورهاي منطقه خاورميانه، آسيا، اروپا و مقايسه قوانين ايران و سوئد كه در سال ٢٠٢١ منتشر گرديد.
نويسنده پيش نويس پيشنهادي :قانون اساسيِ نوين ايران
در سايت حقوقي :دگرباوران،سايت پژواك ايران، ايران گلوبال، تريبون زمانه و…
مشاور حقوقي بنياد تاريخي پاسارگاد,
عضو هيئت تحريريه مجله حقوقي/ تخصصي :”حقوق ما” كه در زير مجموعه سازمان حقوق بشر فعاليت دارد.