کودکان سرباز

گفته مي شود كه حكومت اسلامي اين روزها براي سركوب و مقابله بيشتر با معترضين از كودكانِ سرباز استفاده مي كند. البته کودکان در ایران سال‌هاست که در معرض آسیب‌های روانی…

جلاد/قاتل کیست

كانال حقوقي قلم جلاد/قاتل كيست؟كيست اين موجود ناشناخته اي كه از ميان تمام شغل ها و حرفه هاي مقبول، پر درآمد، آبرومند و حتا پر افتخاري كه رسيدن به آن…