‏ اعتراض اهالی خشمگین سرکویر جلوی فرمانداری شاهرود

مردم به تردد کامیون ها در جاده طرود اعتراض دارند زیرا تردد این کامیونها طی دیروز و دیشب موجب جان باختن پنج عضو یک خانواده و یک جوان شده است.